Program ZakatZakat Pendapatan

Zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan, baik dilakukan sendiri maupun bersama orang/lembaga lain...


Bayar
Zakat Maal

Zakat Mall adalah zakat yang khusus untuk harta yang telah tersimpan selama lebih dari 1 tahun(haul)...


Bayar
Zakat Fitrah

Zakat yang wajib ditunaikan oleh seorang muslim, sebesar 1 sha’ atau 2,176 Kg beras atau dibulatka...